Bài học quan trọng nhận được từ việc đi du lịch

Bài học quan trọng nhận được từ việc đi du lịch

Đi du lịch để nhận ra rằng con người trên thế giới đáng tin hơn chúng ta vẫn nghĩ và mỗi người đều có thể là một người thầy mà ta cần học hỏi.